O udruženju

Zapaljenske bolesti creva su oboljenja ne samo Zapadne hemisfere, već se i u Srbiji broji preko 8000 obolelih.

Incidenca se povećava u odnosu na prethodne godine, ali treba uzeti u obzir i činjenicu da je u prethodnom periodu poboljšan kvalitet pristupa, dijagnostifikovanja i lečenja ovih bolesti.

Bolesti se lakse prepoznaju, bolesnici se pravovremeno upućuju u ustanove specijalizovane za lečenje zapaljenskih bolesti creva (referentni centri kojih u Srbiji ima 7).

Tome su doprinele i aktivnosti Nacionalnog strukovnog Udruženja lekara – SIBDA, izmedju ostalog edukacija lekara, medijski nastupi, informisanje populacije, podizanje svesti o ovim bolestima.

Treba spomenuti i dobru saradnju udruženja sa Udruzenjem – UKUKS i zajednicke aktivnosti u vezi navedenog.

Saradnja je kontinuirana i ima za cilj stalni rad na poboljšanju kvaliteta života obolelih, ne samo u sklopu lečenja već i drugih potreba.

Lečenje zapaljenskih bolesti creva, poboljšanje kvaliteta lečenja i nega obolelih se ostvaruje kroz neophodan timski rad.

Tim čine ne samo gastroenterolozi već i lekari drugih specijalnosti koje su odgovorne za obolele – hirurzi, radiolozi, pedijatri, dermatolozi.

U timu međutim ključnu ulogu imaju zapravo medicinske sestre, one su te koje su u stalnom kontaktu sa obolelima, kroz ambulantni i klinički rad i svakodnevni susret sa obolelima.

One čine glavnu spojnicu u kontaktu lekara i obolelih.

Time je potreba njihovog udruživanja značajna, jer tek na taj način, kao deo tima njihov posao definise pravu IBD sestru.

Shodno tome medicinske sestre koje učestvuju u timu lečenja obolelih od zapaljenskih bolesti creva su 2010 god. postale i članice Evropske asocijacije za zapaljenske bolesti creva (ECCO), a koje nosi naziv N-ECCO.

Danas Srbija broji više od 10 sestara koje su članovi N-ECCO, a sa tendencijom da svake sledece god broj novih članova bude veći.

Osim kroz osnovni, profesionalni deo, sestre preko Udruženja imaju mogućnost i zvanicne saradnje sa Udruženjem obolelih u svetlu organizovanja zajednickih aktivnosti, tribina, predavanja, a sa ciljem unapređenja nege i kvaliteta života obolelih.

Shodno tome 2012. godine je odrzan i prvi sastanak medinskih tehnicara sa ciljem formiranja podružnice u sklopu Nacionalnog Udruzenja lekara Srbije – SIBDE.

Ideja za boljim, uspešnijim i konstruktivnijim radom u ovoj oblasti javlja se 2017. godine pri formiranju Nacionalnog Udruzenja gastroenteroloskih medicinskih sestara Srbije, u kojem IBD sestre imaju jedno od znacajnih mesta.